Várjuk hívását
ügyfélszolgálatunkon:

06 (59)503 317

 1. 1. Szervezeti, személyzeti adatok

   

 2. 1/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 3.  

  1/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 4.  

  1/3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme):

  Balajti József ügyvezető igazgató

  Saskáné Nagy Marianna értékesítési vezető

  Hamar Bence szállítási- és karbantartási vezető

  Pintér Judit adatvédelmi felelős

 5.  

 6. 1/4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

   

  1/5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

   

  1/6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  1/7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefax száma elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  1/8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  1/9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervezet alapító jogszabály megjelölése, illetve az alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  1/10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  1/11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

  Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:

  Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

  Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.

  Levelezési cím: Szolnok, Kossuth Lajos út 1.

  Központi telefonszám: 06-56-501-400

  E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Honlap: https://szolnokitorvenyszek.birosag.hu

   

   

   

  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

   

  2/1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

   

  Társaságunk működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok

  - A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

  - A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

  - A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

  - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

  - A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

  - A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

  - A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet.

  - Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

  - A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

  - A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

   

  Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

  Az aktualizált dokumentumokat hamarosan elérhetővé tesszük.

  2/2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/5. A közfeladatot ellátó szerv általnyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

   

  2/6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

   

  2/7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói, a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

   

  2/9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

   

  Szóbeli igénybejelentést személyesen lehet tenni a következő helyen és időben:

  Ügyfélfogadási időben, az 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E. sz. alatti ügyfélszolgálaton.

   

  Írásbeli igénybejelentést a következő módokon lehet tenni:

  Postai úton: 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E. sz.

  E-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   

  A közérdekű adatigénylés teljesítéséért kijelölt, felelős személyek a következők:

  Balajti József ügyvezető igazgató

  Pintér Judit adatvédelmi felelős

   

  2/14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  2/25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás) amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

   

   

  3. Gazdálkodási adatok

   

  3/1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója, a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

  Éves beszámoló 2016. évről
  Éves beszámoló 2017. évről
  Éves beszámoló 2018. évről
  Éves beszámoló 2019. évről
  Éves beszámoló 2020. évről
  Éves beszámoló 2021. évről
  Éves beszámoló 2022. évről

 7.  

  3/2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

   

  3/3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztése támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  3/4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

  Szerződések közzététele 2019-2023

   

  3/5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  3/6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottak szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  3/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

   

  3/8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

  A KTK Kft.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

Süti (cookie) kezelés
Ez a weboldal süti (cookie) fájlokat használ, melyeket az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.